Wv}

v ⰰ.. ~}m

py {ꩵ y}Q ]yyZX}Q p ~v{ 50 g{. U[v Z. 50} |˪ Akp {M dyK{. o {{[ ]R g{M{ {p ֪y dy o 50 g[ }} ֺ{M, }D ]yyZp U{ תd{.

a{ ⰰX ~ZQ }W ⰰ{. ʩ}{ U[ ggⷳ[ } md" ]yyZp pmѩ, d, Ad, , yX, I{X g yK p pgg}Q ~ZyXd ~{g g IyKp pֵ{d. ~Z~k{ pmѩ E ~Zdp } ]yyZp 50 g{. }W}Q Ap}Q Aⷰ } ]yyZ{M. }g d{ ddZ}Q s..ⰶ[ Ʃ_ⷰ } ]yyZ{M. %{p %D k}귰g }W ⰰ. d{ Z} K pdDⰶ[{. dv}vb, dk, u@g E. dZD, E, 곩곩p곩, , vg . { 갩Qrd" {ꩵ ⰰ{ⰰ{ dvⰱp{. }W y 갩} ַ{ p}Q 곩{g תy dⰰyK{. {ꩵ{ arD ָd IyR{} dv 60 d ַ{ Gdv{d" d. E}Q %ⷰ p{Xg? {ꩵ}Q 50 A{ }dp yW d, %dp}Q Id\{}Q yZ ת{p. {ꩵ"y ~d_, ~d_"y y} ⰰX U{ {w }⪲{M ZD, k, pmdg o {ꩵ}Q pgⰰyK {Mp. 50} |˪ Z{[ {ꩵpg d }dp p}ⰶ[p{, E}Q p d곩s˾{ d곩sg %ⰰKp{ E{d" {}.

s.., Erp} EyX |Xg{ {ꩵ {ꩵg }v} {p dgⰻK{. ~Z~k{ { ⰳ}Q d_xg[ ~{. ⰬM ~Zp g }vⰰK{. E{p uy %[} , "g {ΰvyK. , "g Ug y p[. {}Q ]dg { "ⰶ[ a\{}Q yZ y}Q{d\d U}Q mⰪyZ}Q } p{M. }W , "g}Q Id\ ]yyZX}Q } d{d\K{M.

yX곩d{ EK} g갪{p ~Kdg ⰰrDg곩. a{ d{⪱ }d, }d} p {{p곪{ ~gv{ pp{ m. d{⪱ⰶ[ Ay drD}{Mp A ~gv{ m}p E{ }W}Q %} vⷰ p{ ~Kd U{ {{M pmѩ ~Z y{ A ~Kd}Q ⰰrDg곩 { EKkg Agg }vⰰK{. E}Q ⰰ{ dp yW dz}d, }, }d EyXg %, , d U{ vd{ ~L x{. E}Q d dp E, ~px{ K, XKg}Q yg{d곪v yW dR}ֵKΰ{ y곪{ pk} vⰻK{Mp. og %{d" { kdp. }g m d ]yyZX, } ]yyZX, Ad ]yyZX , ֪"d ]yyZXg E갩?