yX ~p~p dKpp

``2000'' { |Xdַ{ m} g[ y, ``}Qr'' yX֪⯻d 곩d{ yb|} g}Q E[ ~kΰgⰻK{. A g[ sD{ ~Zⰰp}Q o %dx{[ ⰰp ggⷳ[ ``Ƶ]d}Qv'' {ٶyK{. E[} %dx{[} p ~kyWd. g sD{ }{ y]{[ %p |}g E[. d}Qv yX{ ZⰪdg }[ yg d. E, ~p~p dKpp }W dxJⰰ{ p A g g p ~k e{gg[ gZ곩gX %{d곪{M}. ⰰ{ E{ %dx{[ d|dp |}g, %p sD{ }g y]}Q ~kΰg{. o %dx{ g$ pk}yWd k}g}Q %~_yK. o ֶdⰶ[ p g sD{ }֪dg }W %dy {g. }֪dg k+ d A{Mp {rD }W g}d" yQ. pyp}Q }}d\x.

Ap.. \ }gpu
~{dp.         


m} g dxJ[ yX g$mp   

K dꩵ %Xgp :
m}} m} 6, 1891

Halli Nagaraj``d}Qv{ xJdyg m}d'', ``K d}Qv{ AK'' EyX Ƶzg[ gpⰻd곪v K, d}Qv yX ZⰪyg{ g[Tp. xJdygg곪{ %z~x L} dRdrD K, dX, }rd, d{⪱, %}{ yX ⰰy{g{ D l~ ⰳ{Mp. 1891p m} 6p{ d곩p [ 곪g}\ⰶ[ m, 1986p m}6 p{ dxWp{ K px{[ }ư ~v{ ky}.

`Z' dX}{p, d}Qv yX d_yZ K U{ %p}Q gpⰻ gp{. Z vy}[ {, 곪g}\, p~rDx, \, pg[ d_x ~vⰰyKp. pm d}[ U.U. ~d_}Q ~Zz{uⰶ[ ~p, .U. ~{}Q g} rZ d}[ }Q{ ~{d{곪g ~vⰰyKp.

o ~{ d_x{곪g rZ d}[ E[ 곩|dp d˾ {Z} ~Zvb d}[ U.U. X֪g vyKp. A{ {{[ p ~d_}Q ~Zz{uⰶ[ IKxp %DD dư}p A }dd곪v K dꩵ %Xgp, ~Zֹdy, ]},{d_yΰ{ pm{ ``pm~ZdK'' U p{ ~vⰰyKp.

d}rd{ [g[ %dg [yK yX d⽸g yv, `pg} {' U xJdy p{ yX d_yZd" %dy ~Zꩵ ~vⰰyKp. ⰰ{ E{ d_yZ{[ y]{}Q ֺ arD 15 ~rg[ yW dzg}Q p ypyKp. }pp }Q}, }Q K}, D ʩ}{ dyg{ }b[ ֵ]y %k+yK d K %{ |X{.

dƩppuꩪ{Z, k}Q}d U Yd K{ d{⪱ p{, ``dƩp puꩪ{Z'' d⽻g yX{ %yXyD ``uC}ĩt ~ZK'' ~v{, d}Qv yX{ ZⰪdg {Z }֬ dyKp. p}ư, Zp~Dd, yp, k귰, ⰾy ⰰy{ d} d}g}Q K ~Zds{Mp.

ⰵ곩|p, dd}d곩, ~p{p{, d{, rDpg ⰰy{ }rd}Q p{ K %g ⰵd_yZ{[ AKΰyK. `dd}d곩' pg{ 갩 yK yK ~Z곩g, A dv A m}}{[ I{. 'ʩ}' yX ~Zd ⰳd d p ~Zds ~Zgg{Mp.

1929p[ gⰶ[ }v{ 15} d}Qv yX W}{ %|Xd_p, 1965p[ xJdzg ~rd" dꩪ{Z yX %dvư ~ZK ~v{, 1972p[ pmX yX %dvư ~ZK }yp 1974p[ dꩪ{Z yX %dvư 곩~ ~vⰰyKp. 1956p[ d}rd Ƶ]{X, 1977p[ p Ƶ]{X gp vdDp gp{. d}Qgp yL{ d}Qv yX ~yK y}Q %yX}Qy }Q{ gp {Xy] gp{.

f֬Z xJ :
m}} m} 6

d}Qv ~Zd곩{X{[ f֬Z xJ %p{M D p. d}Qv~Z {d{ ~{dp ~Zd}Q d}Qgp }{[ %k+K{M gpg. , ΰ{ A~Kp{M f֬Z m}~p kpg}Q UK ⰰK{Mp. m֬ y}g[ }⪲dΰsD{M f֬Z |ⰻK{M Iv~ f֬ mT, dk+ ~k. yy~L(197576) {{[ m֬ uu }˪کp gy krsd 'p곩v v}' dy d}Qv{[ ~Kd ~Zds{Mp. |} ~K} {Xpⰰ f֬Z [{Mp. g֪, 곩, u.. kp|pg a{M f֬Z 80p {d{ IyK ~yZdyp.

v. ~ dJrD :
m}} m} 8, 1902

px{ⷳ[ }ư dv ETp g m} g[ sD{p{Mp. K }yp ~ dJrD %g Ez rDT{ } px}QR{ ZFyⰳ d\yK{.

``d, dzgp, ~y, 곩|d, dp, ~Zd곩{Xư, {Xpm, gg d곪p I\ D XK'' U{ fXy %dxdp Uk+" %p ~ g$ {Mp. 1902 m} 8p{ {_xd}Qv [ ~yKp yַ[} ~{Qp U[ m{p. d"{ y{ prDp}Q d{d곪v dJrDp yy d"rDp AZ{[ {p. dXgZ, eg 갩 pg}Q yy} dv dJrDg a\ yXd ypx xgyK{. 8} ypgg {g }g} l{곩Ⱚy d⽻}Q, d}rd dkyⰪy d⽻}Q pg e{{p ⰳd ~Z pⰰyKp.

~Zwd_xd" Ⱚgg {p, %}p곩gX{ Ng ~b{ {, {ꩵ{ ]yyZ X{ 곩prd" g֪ drD dpg egrD kg %d곪v dJrDp {XX 곩rdg\yK{.

g֪ ~Z⬪{ f֬ |, f֬ y pr v{, ]{ ~Zkp, %RXy pg yvd\yKp. yW {]yҾ{ %|X~dp A{ dJrDp 1925p[ { Yp ~Zp aT ~yZg y{ AgyKp. Zⰻ dpW Ep gֻ.

l|b} Ƶ ~ZxXy ~v{M ~p 1935p[ ``%]갩| %z }}vy'' U d} d} ~Zds, %{ ``ypx|ⰾ'' U ٪vdX}Q ~ZdsyKp. 1949p[ ``d xJ dXg'' U ~Kd{ ⰳd dXd_yZ{[ a\ p { %p yK 1969p[ ``k{Z٪v yK d xJdX'' d⽻ ⰳd d}rd yX %dvư ~ZK ~vⰰyKp.''~g'' %p m}Z dz d}.

d}Qv{ xg, gd , d {ꩵ}g, l{곩g, d}Qv l{b, Md곩 ⰰy{ d d⽻g}Q p{ ~ dJrDg 1994} ֶ} p곩yKp ``~~ ~ZK'' {. pyp 60 g dַ yX{ g⪫p y}g yv{ ~ ~ZFy ~ZK ~v{ {]p[Tp.

pm} :
m}} m} 15,1924

Prof : S. S. Bhusanurmathd}Qv yX{ ~Zⰰ dַhrD{[ yX kg y]{ ~yZ . }{Ⱕ~Zg}X{y v EyX. pm} ~Zg{ ⰳd gpⰻd곪v {P yX y.

Uv~⪼ kpgg yW}Q yvd곪v p {d}Q ⱷ[{{ y곩{ d g[ Ep aTp.  1924p m} 15p{ {_x d}Qv{ ddⰪ{{[ m}}. 13 b}[ y ⰶ[ dX pk}. ⰰ{ d}Qvⰶ[ dy, dz, d{⪱, %}{ yX, uC} yX{yK Ƶ d.

dvg곩v[ dprDp ~{dy]{ `p屪|' ~Zdⰶ[ I~ ~{dp . }yp `ⰰdK d}rd' pgp. 1943p[ %طpy ~Zg yX{ }r. o {{[ d}Qv yX{ ~Zⰰ dp hr}g %dֵ. %}d, Zpg, yp, pm dsDⰾ ⰰy{p hr}ⰶ[ ~Zg kg d}rd{[ u֪dpd" }֪.

{ꩵd" ]yyZX{ `Ÿm}K' I~~{d. 1950p g `pⰰ v' %}~(dr_W) %p곪g gy}. 1956p[ %}~ %p곪g . %[gg %p {Xѩ {XX ⰰ{Mp. ⰰ{ v. %}~ pm} A fXy pgpp{p. ym], Ⱚ ETp d".

~Zuֹⰶ[ %dxdpd ~ZM. 1962p[ `as }d_yZ }"y' dz d}d" pmX yX %dvư ~ZK. 196974p %ⰶ[ `uC} gg곩Z' ~Z|} ~{d. mgK} yX, uC}, kdyg}Q ~rg[ y{ %~p m}}Qg ~yZp{ pm}g ~ֵ+ⰰ ygⰶy.

Halli NagarajEz %}p곩gX{[ }d y곩} ErDd곪v yX ⰰ{p{p. `pWp' d{⪱g 1974p[ 곩y Xvҥ}p ~p"p. 1975p[ pmX yX %dvư ~p"p. pm}p `곩k}' d{⪱ E[}[ ''wait for the moon'' U p[ 1983p[ ~Zdrΰy. o ⰰ}Q 1970p[ pX} A⽻K yK. ⰰ{ p⻩ gg ym. I{֥ⰷ, y귰g.

'pWp' "the stars shine brightly" p[ E[ g ym ⰷ, y귰g, yư, p, g, y gⷳ[ ~Zdr m}p }Q ~vΰy.

`ⰽyXm' d{⪱dv g ym Aΰy. yKp dzd}, } gZ, %dx p, ֪ypg{ %~p yX ~yK}Q pm} d}Qv yX ~Z~kd" rD곩{Mp. m} 15p{ %p rD T{ } Ƶ]d}Qv o Wp d\K{.

~Z U.U}.ⰳpp :
100 yⰪ{ Z (m}} m}16, 1900)

Prof : S. S. Bhusanurmathd}Qv yX ֪⯻d 곩dd" U.U}. ⰳpp ʩ⪻d {d {ydy %[. %{곪{ K yX. yW ʩy{ 100 {s  o m} 16d" 101d"   dֶⰻKp %~p~{ .

a{ %z{[ ⰳp y}g d곪 Ep. 1900p m} 16p{ ⰪvX [ %" T{[  m{ ⰳpp ``} ky} d{ ֬ⰶ[ a{ gⷰ'['.

~Zzưd d_x %" T{[ ~v{, } [} } g pm d}[ U.U. ~{}Q E[}[ ~v{p. ⰰ{ I~}Xd} pm dm, g} rZ dm, Ak ~t dm}[ Ag[ ~Z{X~dp [ og ƵZ ʩ} ⰻK{Mp.

ⰳpp Adֵֹ %d, d}Qv yX ~K} d{, %|Xd_p, d}Qv⯻ Ef {˩dp p pgg[ %} ~v{Mp. 1984p[ dp{[ }v{ d}Qv yX W}{ %|Xd_p A" A{Mp. {ꩵ{[ p ~Z 곩d} ~v{Mp. %p `yZg ~yZg' dꩪ{Z yX %dvư ~ZKg ~yZ{. yL{ p Ƶ]{X %g gp vdDp ~{}Q gp{. 

~Z U.U}.ⰳpp pg ~Zdpg[ p{. y ~Z|, XKyZ, ~yZyX, ~Z dz}, yX ⰵ, AyWdz, ֪ypg ⰳd d}Qv yX{[ D l~ aK{Mp.

dꩪ{Z yX %dvư ~ZK ~v{ `yZg ~yZg' pmX yX %dvư ~ZK ~v{ `%~p "} %갩d yZ' U ~Z dz}, `ugJ} }Qr' U AyWdz, `{p' U kd d⽻g m}}{[ Ip d⽻g.

ⰳpp ~Z|dpp }{[ I{p, %p `ugJ} }Qr'{ AyWdzⰶ[ {} uC, %ypg Ʃd_, a󥾷g}Q p{ ⰳ %pd, XyXK Xg곪g dֹd\ Xg ~~p k} ⰰy{g{ o d⽻ y}{ yd} %} p~d Ap{ D X.

a{ }p ~pp ~Z U.U}.ⰳpp E{ dΰ{ evvyKp. AZ E[{ }v{vyK {M}Q gZ RD IyKp}Q vyKp. E}Q k+ dַ ⰳpp {{ Ƶ]d}Qv AyK{.

v {PX ~pֹd (dX}{) :
m}} m} 18,1918

Halli Nagaraj`O}{p Ag, {ⷰ }}g' U{ }y}Q %z{ d dX}{ %p ⰳ p {PX ~pֹd.

[dⰪz mMⰰy L}{[{ dX{[ IyK |} { dX}{p d" yX{ g$ Ƶ g} {p. A|ⰾd k}dpp, {ֵ˾dp p{M ~pֹdp m} 18 1918p[ pkp [ {X~p{[ m{p.

up A]d A { I{ |X{[ {XX Ap⪫yK. d}Qv y{p I{ dd %{M{ ~pֹdp A ⰶ[ ~ZxXy ~v{p. {p{}[ ~{ ~d_ ⰰ, u L}{[ yMpp pd g {p. o |X d}} ~{Ʃ|pp, d dư}p A ⰰ{ YUU ~{Ʃ|pp A{p.

1960p g {X Ef I~d{ A | {M %d{p. ⽻K }yp d}Qv}vⰥ}g %~p dΰ{ {{p. g곩dd kⰶ[ g |}d"g{p. d}rd d ꩬd ⰳd }, m p_ⷰ ~xyrDp. d}rd yX |d rZD p A ⰳd yX g{p.

`{ⷰ }}g' `m~y' `} p곩p' `p{P} dy' {{ d} d}, v˩dp Ⱚm~R, ưu gֶ, xJ} ʩ} {ꩵ ⰰy{ d⽻g}Q p{p. d}rd Ƶ]{X Ep yX{ p]y |} ~g 1975p[ gp vdDp ~{ gp [y.

``k}곩{X}'' d⽻Ⱚy ~p"pg p}Q ưy. 1978p[ pmX yX %dvư ~ZK, 1980p[ d"yK{ p⻩ ~K} ``]p ~ZK'' p y. %[{ 1981p[ d}rd Ƶ]{X{ ``v ~ZK'' y. ~pֹdp dⷰTⰶ[ mp{ 58} %ط py yX W}{ %|Xd_p gpRsD{Mp. 1994p[ |}p{ {PX ~pֹdp L{ d}rd yX |d rZD ogⷳ ~Z IyK yX ⰵd⽻g d yK gpⰻK{. A {{[ ~pֹdp Wp mpgyK{.

m{ yΰ gv:
m}} m} 23, 1912

Prof : S. S. Bhusanurmathm} p ~Zdp p{[p [~p, d}rd pmXd" pd{M. %[} d}Qgp pyp 곩pr vyK }yWd d}rd{곪g E{Mp. %p[ }vⰥ} Z}Q y곩{p m{ yΰ gv %p. 1912 m} 23p{ sD{ m{ yΰ %p %} {{[ d_x ~v{ ZⰪy }y}{ . [~p d}rd{[ pd{ yW ʩy{ %ⰶ[ d}{p. %p d} }}y {p I{. A{p, d}Qgp m{ yΰ gv %p}Q gp⬪{ d{Mp. Z, %}{ %d"pΰ{ %ط py yX W}{ %|Xd_p}Qⰳ A" {Mp. 1974p[ ⰪvX{[ mp{ yX W}{ %|Xd_p{Mp m{ yΰ. ``{P p갩]p ~px''(1965) Z~ p~{ dX. o d⽻ ⰳd yX 곩d{[ m{ yΰ gv yW ZDy}Q p{Mp. o ⰰ}Q 1952p[ 40 d}g\ ``mЩy'' d} py⪬{Mp. }{} %ypg 곩pr{ yZx}Q o d⽻ⰶ[ dsD drD gv 1968p[ ``ypd y⪱'' py{p, E{ 39 ~{Xg %} vgTg d}. ``yΰ ~{g''(1958) d}{[ |, , pmdpx dy dyg. uyg d"g ``{Pp'' U p곻Kg d⽻}Q %p p{Mp.

m{ yΰ gv %p ⰪvX yX W}{ ~Z~Zz %|Xd_p{MMpꪱ{ E[ {.

k}QƩp dx :
m}} m} 26, 1928

Halli NagarajA|ⰾd d}Qv dXd_yZ{[ k}QƩp dx %p{ ~Zⰰ dp p. }{{ {ˬ{ EK}p} dַ}{ d dx. d_W kpg gZdΰ{ AW { {d" Uvv Ep dX |pg}{y %~X}.

g }yWd Щyg pk}ⰷ[ Ep {PKp. 1928p m} 26p{ |pv [ 곪{[ m{ dx,g{g|pvg[ d_x ~p{p. d}rd Ƶ]{X{[ U.U. ⰰ,%[ Xg Kp yK ~Zdr g{[ {˩dp yKp{p (1983). {X A{Mg `⽸D 곱g' U dy p{ gpgp k+gg ~yZp{Mp. dX_, ʩ, AdֵⱰsD, }ⰰз, yK { p ⰰy{ d} d}g ~Zdr{. `곪d' Ep gZ dX ~r. `ʩ|]' d}d" 1981p[ d{Z yX %dvư ~ZK ~p"y{.

d" dX `"~k+' ag곪vy, yX y}, dX}|}, ⰳd ⰰy{ ⰵd⽻g}Q py⪬{Mp. ``AdֵⱰsD'' d}d" ⰰΰ pmX ~ZK {Mp, ~{, }ⰰз d}gg pmX yX %dvư ~ZK {p{. dxg puXyb ~ZK ⪬{. 1996p[ }[ }v{ %ط py d}Qv yX W}{ A|Xd_ gp}Q dxp ~v{Mp.

: Ap.. \ }gpu, 37/2U, }gp pK, m}gp, gpⰥ560040. {pֹ +9180340 4244.


{