gЪy J hⰰ Od?

}gꩵ gv

Nagesh HegdeWg} { }곩 dxJ ⰰ+ vd⳪.

%@ g yK g곩 } }d{ }g[ gyK E{. Wgg { g sD{ 갩, g I~}} ڲک~R, %{곪{ }곩d곪v dxJ ⰰK U{ yK {ַ yK.

mgK}{Xy gvЪy g hⰰ U{ {{ ygⰻK{. {Xѩ uC}{ ~Zgΰ{ oЩg ˻Zd XK p Aⰰb hgⰻK{ m. A{pⷳ[ p{ E}Q h. %d{[ g} p Aⰰb 70.7 , J}{ 78.2 . %[ 65{ 74pD b{p ~ ~Z }p %m@p my 150 %@pyKpy.

}W[ o g %ѥX ypз[. A{p m{[ |pЪy |p fX갩 +pyK{ꪱ{ a{ L %{m (E{d" p dpx Ep{. gvЪy Apr d"p v m갩 yv ~R{).

}W[[{Mp, { uCgg p hⰰb 곩g{ g y곩pⰻK{. ⽸D o pX}Q +vⷰ %p xgⰻK{Mp.

m{ A|ⰾd ĩvg{ dy, gpr, }kַ}gz gv֪ypgg gvp k+ gyKp{, p Ez g[ yv{p ugpdppyKp{ d m uCg yKp. ~ֵ+yX {ꩵg[ Upv} ⰰ{P{ }yp gp gvp } {ⰰK{Mp. %g %s{ U[ krg Eg %rK. {Mp }}d" p hⰰggⰻKpⷰ dpx}?

vⰱ, [g, dַpgz ֪dZưd p곩gg}Q ~Z {M{ %{p }Q p k+ ~v{Mp. %{p {J yR{p }p Aⰰb U y g k+ %}]ΰⰻK{. \gg X{ {Xѩ X{ ~Zdַ{ {pyg }}d" dgⰻK.

gvp yZ {}y Ad gd곪g } pg xgvyK, { ayKv, {X~}, {}gg yyKgyK ʩ}{ % hrDd" hZ yⷰ~yKp.

o {}Q U[p a~R"[. p o }g[ ~ppD {}⪬} ayKv dgyK{. A{p Xg곪g Ogg %p p Ap곩gXdp |}g}Q pd곪pyKp. y}Q %p %{ưrDd\[. %p곪g d\yKp (dJp dyKp). ưy, yưy Nr{Z vyKp. E["y k+ %p d"~rD {d y곪{pg}Q g⪫p ~g ]Ⱚ {Xѩ d\yKp. ~{~{ {Xp {} vyKp.

o dy }곩uCg Ƶ[ E}Q p곩kd{. 갩Xv Ƶ]{X{ {P~X uC} (gpַ) g{p }v{ %|X}{ ~Zdp gvp ⽻K }yp {} AK}Q yy} d{d\yKp. gv yKg v ~v {"y, v yKg gv %} {}갩 Z{{. {P~X {갩 {}[ p gvpD ⰷ AK d{d\pp.

ⰰX d" og p곩x. }y, {gx i{{z I{yK gxg}Q g drDD |p g %g {dⰰ d}Q dsD{. g}Q yK yK, ~ gd Ep U[ Kgⷳ[ gЪy J k+ {wpdgyK{. Qⰰ d E{Mp}ΰy? %{}Q yⷰ %[ p곩gp곩|d K}Q ַX{ⷳ k+갩 ~p{.

g?
p {{[ Z ˩}g[ p곩gp곩|d K ~pp ˩}gЪy k+p{ ~yK{. Ƶ Um} U {m}d ˩}[ {}}Q yvgrD gx{Ⱚy. {{[ d"g %ⰶ[ Um} k+ IyR{}gyK{. o %ⰶ[ {}gg ⪱{ p곩gg %g p{ yⰪ %~p~.

gy y}Q d{ sDg g pd_ {. g AdZx, Ap{ % ⰰy{ gv֪ypg{ %}Q p_{ ~pp Qⰰgg +} }Q {. A{p E{ ~p{ p pd_ AgⰻK{?

py{[y { ~pp {Ъy UD ~ַ k+ Z{dꪱ{ ֲy{. d" ~ַ} ~ myg p p, D agⰰ, }g v{D %[. {{ }ַ" d ~֬ pⰳ %p ~ֶg ⰻK{. d gv yyZ ]yyZ. Aթ}[, 곷{[ Or y {{ {p yK Ay Jg pgyK}.

A{d" Epd }W {ꩵ{[ gv xJg ~ p hⰰ U g$ %ѥfX dd 곩k} E}Q [. p A d}Q dgKd\d}곩.

: }gꩵ gv, UU 7/12, 2} , U [b, sU i, gpⰥ560076. bakkemane@hotmail.com