gxd ypg

gxd Q ⰰXⰪZ U. U. dJ %p AKΰ{ d}rd{ dg gxd ypꩻ vΰy. ypꩻ d}ⰶ[ dg gxdg g$ ~d_ }vΰy. A ~d_ⰶ[ d{ ~ZQg E[.

1. gxdd" { %|X?

(d) ]y A곩{.
(k) k}ⰶ[ g귰[{.
(r) k yg{d\{.
(y) \ {.
(~) U[.

2. U{p}?

(d) `dyd' U}Q{p %}{.
(k) `d+ }Q' U}Q{p E[ %}{.
(r) a{ d}Q ETp ~ַ dⰰ{.
(y) gxd{ Wp}Q %ⰰ ~}.
(~) { %[.

3. %ypuַ U{p}?

(d) d\p, dyd곩pp d곪v XLy gy uַ.
(k) Avy ~d_{ }Qⰻp gsD}[ d곪v uַ.
(r) {vG {vG yyg\ .
(y) d곩sgrD gxdg a{d"{ { Ap uַ.
(~) { %[.

4. (mouse) U{p}?

(d) E.
(k) gx~ }.
(r) gxdd" u곩 |}.
(y) gxdd" A{ꩵ v |}.
(~) { %[.

5. Ʃp~R}} { ƥ%k (email) O}?

(d) Ʃp~R}@ g곩~.}"p}.d֪
(k) Ʃp~R}@ {y.A}.d֪
(r) Ʃp~R}@ dv.yXⰪg.d֪
(y) U[.
(~) { %[.

6. Ʃp~R}g ƥ%k (E갩) {ꩵ d{ g?

(d) {ꩵ}Q ⰰZ g곩~ ⰳd d{.
(k) {ꩵ}Q Adֵֹⰶ[ e{{.
(r) {ꩵ}Q ⰰZ %{}Q gv}곪{p {yd" dsD A}}Q dg d{.
(y) {ꩵ}Q ⰰZ d~DpҾ{ {.
(~) U[.

7. (web site) U{p}?

(d) uvp yⰪ{ fֶ ꩵ} (r).
(k) %ypuַ yx.
(r) D p Ep ꩵ}.
(y) U[.
(~) { %[.

8. dꩪ{Z "px hrd (Central Processing Unit) U{p}?

(d) gxd{ ư{.
(k) d\ sD "p dꩪ{Z.
(r) d~R x v L.
(y) k}g r y dꩪ{Z.
(~) { %[.

9. u (Java) U{p}?

(d) gxd{[ dZƺ p 곪{p p.
(k) a{ {ꩵ{ p.
(r) { }[ ypgⰻK{M ]kdZ }.
(y) k y{R} g~K}.
(~) { %[.

10. A{} ~Z{} |} (Input Output device) U{p}?

(d) gxdd" N yK ~vⰰ ~dpx.
(k) k ]dⷰ yK dvⷰ |X d XK.
(r) ~ZKg}Q dvⷰ ]d yK ~ZKg}Q ~vⰷ dv k.
(y) p곩g}Q g$ vⰷ d g⳪v.
(~) { %[.


{