~r 4 d 5 (%dDp 2000)
}ⰰyK
ʩ}{[ ~p yK v{{p }} }v{M} U}Q AyW Ƶ] v p dpy
~d
~{d
d ~{d
{ gyK?
py{ ~Zz p곩 dꩪ{Z { ?

 

y곩 uXg....

Happy Deepavali``g xy} }}Q{ gⰶ[
X ~ ggⰶ[;
g e g }Q a} ~Zx
y}g ưp ⰰѬ Ⱚp{ U{{[''

}ַ" {dg { d v . U. p{Z~R}p {M y}{ ưp ⰰѬ Ⱚp{ U{{[ U{ {g I{. d A U[ mg{, U[ {p %}pg Щy.

Hapyy Diwali} T ~. dyK e d ⰳ { dy yKW {, o ~ k+ T. }b} dyK, }} dyK {곩vd. U[[ dꪱ Zy Ad. ѷ[{ }v { dpv gⷰ }v{y. ѷ[{ {d dyKg d"y. ѷ[{ }v XƷ[{ {d" Ip kdZ{y. ѷ[{ Ƶ], %|dp{[ ⰰ }g }d_yZ U{y. ~rD }d_yZ dyK px d{곪 Agⷰ, k{Z ~x} ⰹJⰶ[ ⬪g dyKⰶ[ { y곩{y. I{ΰ {} dg ky} drDy. o U[ ky}g } Z d ʩg {}[ Iyb, ䷰ ưW U{ ~ k+ ~ o } A곩x.

~{d Ⱚv


o d a px Ƶ

W[v} d}Qgp Ƶ]}p! %g yΰ } g$ X곩Ʒ[!! gg { }곩, }yp{ ⰰyK{. E{}Q ~{dp I{p y {Mp.tally solutions

}dp {}⪬} ⰬM ]pXg[ dkg, XXgX ưZy ~ZZ.

dy `` gp p dpⷰ p곱g'' U{ d .. %p, d}Qv{ g$y U{ dpⰷRrD ``ⰪdⰻW} dg$'' { AM d d}g E[. E{ W gZd".

~g T ~. ~k+ U}Q ⰳd d v U. . ~p갩]p rD yW %z~x d}Q E[ k[{Mp.u r ad

%]} ⰳd yW {} ַX, }g}Q d v U. }ⰪyX}p E[ Ƶ[{Mp. uyg p p dy dX{ ַg E[.

}uC}ĩt ~ZK ~py, dvⷻp{ g v p dpyp sD{ o g %p kd } ``}W %y}Q ưpg{ {p ''}Q E[ ~ZdsⰻK{M.

d}Qv ⯻ : }W W U{ AyW}, ]}⬪{ %z~x, pⰪ{p sDp }{ }ַ"} g E[{. d}Qv{ {], ⪵곩|d v U. {}{ ⰳ o } dy. E{곪{ m}Zp %z~x } .

d}rd d֪⯻d E { g$ . . U. ]ư %p E[ d k[{Mp.

~k: d}Qv yX ~p~p dKpp U %dx{[ o g (%dDp) sD{ y]{ g : vp dpy, pm dsDⰾ, v . U. }pk,
~Z . ypX, s.U. dxJX %pg |} p}곩r. E{p gZdpp ~Zd d ~{d Ap. . \ }gpu.

A|ⰾd d}Qv yZd g$ ⰰΰ m֪Щp A gXⰶ[ d{p{ k{Z}z Ak, "pp g p갩p %pg yZd ~Z{} %dDp 31{ ~Zpg{. Ep g$ p ~k.

X: }gg: d{, dv X gg }gg ⰰyK. dW Kd" dR} 곬d EpyK{. d_x }b I[}g e.

yp %}{g : o ⰷ[ %}{ v{ U{ U{{p 곩Mp?

gxd ypg : EKg gxd ypꩻ 곪{ d}rd{ dp uy W gxd uC}}Q ~_d\.

: p pmX{ d}Qv hg[ dQ d}Qv h krsdⰶ[{M, %{ yd ~Zd Ap⪫{. A dy a{ s~R.

Ap곩gX : ~yZdy, yd }gꩵ gv %p gЪy J hⰰ Od? U uCd Ƶ[ {Mp.

%vg: }ⰶ[ ڥ v g$ pg. bd} } ~, ư}}, { ~, 갩 ~ v g$ p E[{.

d"g: A} yd }Q Aư} {Py}Q I~곩 dv{ ~rDdy E[{.

d"g ⰰ{ vy dy pⰰKp Ap. %p d d" dyg E[.

}곩pm}: {p yZg ֶdⰶ[ o pָ fX ~v{  dp\ %p {˩}{ ``yΰ ꩱ'' yZ{ g$ ~Zd ~{d Ap. . \ Ƶ E[ Ƶ[{Mp.

``Av ⰰrD{ R['' U}Qy p dpyp k}yZ{ g$ⰳ g⪫p d 䪻{Mp. %p Z{M k}yZg g$ E[ {ٶ{.

d}Qv{ pgdư . . dpyp p}r v pu %~px{ Ayd{[ { yⰪ %p }}~g}Q E[ {Mp.

ⰶ[g ~Zd ~{d U}. U. Z|pⰳ k}yZ Щyg g$ E[ g⪫p 䪻{Mp.

ưW{: +{, s{ ~yZg %dx, W{ pg px....