d}rd d֪⯻d E g 1

. . U. ]ư

d}rd d E{ ~_}곩r

d}Qv}v %yXy ~Z} dַ{ⷳ py{ E{[ ~Zⰰy ~yZyK {. d}Qv }}[ %}d}d ⰰy ZmXg I{ΰ. ggpp, pdrp, kַdXp, bp, m}gp{pp EyX %}d ~Zy pm}y}{p A{Mp. {, {P, u}y{ {ֵ˾dp o[ m}WKpp; %z AZ ~vpp. {Z, dpkpX, p}uk, |]k, ꩵ]p {{ p d}Qv}v}Q ~yZgpp. %y갩 dg, dΰZg d}Qv yX{X}}Q ~Dΰ{ ~pp. ~~, ~}Q, p}Q, p, ph֪d, dpX {{ g py{ Eyp ~Z{P g ~Kⰶ[ y갻K [yp. Щy{[y drd{ dvg pLΰ{. {_x{ꩵ{ Щy}Q drd Щy{ dpⰰp. R, KR yK yZdⰶ[ d}Qv d{p |} d}QQv {ꩵ}Q U[p Kg ~yZ {.

1.d}Qv }}[ u}y yK %{p ~Z

u}p Ag} k{Zg~K ZmX}Q dsD Avy }vⰻK{M ⰶ[ {Z U u}ⰰ }[ 12 pgַ p{{ X {}y. E{{ pdK} kdZ } yX {Z}Q %} Xp}Q uyⰶ[ dp{d곪vⰱ{ Zxg{[ y{}y. %[갩 d g dַ y~b vⰻK{M d g}Q (u}{ַg) dsD ⰽy}{}{ ~Zΰ{. u}y d}Qv}g {{ o gⰶ[.

u}y yK d}Qv }} %ppⰥ p a{ p g dַ u}yd" d}Qv }}[ I{p AZ {pΰy. d}Qv }} pm}y}gp y Jy yZ[{ U[ yg {[ⰳ d֦{pg}Q y곩pⰻK{Mp. {}d" d{⪱pmp }Q }곩. } }gp⬪{ a{ pmX}Q AⰻK{M d{⪱ dⰷ{pp ZWxp. A{p %p u}yd" I{p {p. d곩p ydvg}Q dꩪ{ZrDd곪v p Ap}p g dַ d}Qv }}[ ֪ L~} {~ˬ{ pmX{ ggppy y u}y}Q %}{p. yZ[{, u}yd" Ƶ ~Zyb drDp. ggp pmXL~} {{ }⪬} U u} gp} Ⱜ{. {ư %}yp dXx{ udXp dv {P, ZWx, u}ygg {p. %p }yp d}Qv ZmX}Q{ pdrp %y. %p[ dpy u} y}Q %}{p. E}Q bp y. %p dַ u}yⷪg A{Mp. J|} p}ukp X}gpg b Zrp u}ⰻp. %}yp dv u}yd" ~Zyb {pdⰻKMy. m}gp{ %pp dַ{[ⰳ drd{[ u}y ~Z갩 EMy.

%갩 ~p |˥ u}y }W {ꩵ{[ p g dַ ~Z{P}{M{{ d}Qgp ʩ}{[ %}d ~vgpd. u}p d ~Zg[ⰳ, Zư ѩ֬g[ⰳ {ΰvd{ }⪲pp. %갩 ~p |ꪱ{ %p y{ p. E{p ~Z m}y 갩 Ap d. }W {ꩵ{[ dg k+pⷰ {P yK u}yg ~Z { dpx.

Gommateshwaru}y yK d}Qv yX }W yX{[ g { I{$ Zzg[ u}{ dy{. d}Qv yX gMg{ ~~, ~}Q, p}Q o pyQyZg Ep }yp d}Qv yX}Q { Eyp u} g y d}Qv I g[ⰳ ~pgyp. A{p %p y⯻g d}Qv{[갩 { . ~~} A~px yK dZm˾ U py, ~}Q} ֪~px, p}Q} %y ~px yK ⫩m U py }W g}Qv yX{ %~Z gZzg.

R g yZd yX{y갩 d}Qv }} Rdⰷ[ⰳ u}p yW ~Z}Q pp. %p dַ{[ Wy{ g }W {ꩵ{ %}d \g[. Y, ⰳv{Z, {ư, {{v Ep u}g g֪y{˩ַg pⰹ. U["y pⰹp{ Zxg{ k{ZrD{ 갩 dpⰷRsDp Z g곩ꩵ]p gZ. ggpm} ⰪZ{M kvp} o gZ}Q p g { dK{}. 57%(17.37ư) UyKpp o gZ{ {}Q }곩 d. ⰰX ⰳ{[ y곩p A X Ⱚ{p }g ~Zd_dp}Q ⰰgPp}Q{. d}Qv }} yZdⰶ[ⰳ } u}p dv}Q }곩v{. Zxg{ t{[ d yZg. %my{ yZg d u}p. u}p dַ{ d}Qv K~Zg[ⰳ d yZg.

2. xJ}p yK m dZ

Basavanna}Qpv} y}{ d}Qv }vⰥ Z. . }Qpv} y} d}Qv }} E{[ a{ ~dַ. d}Qv m}p pmѩ, |ưd, d g yX ʩ}{[ a{ dZ갩 }v{ dַ. Ey dZg dpxp{p K v xJ}p. dXx{ kdXp { dַ ⰰ{, %p ֪vⶩd}g{M m@ y} }}Q dk }y}{ Avy {ⷰ {M}. IyKp{[ { {p, {_x{[ {]pⰰ{Z{ bp ~ZpgyK E{Mp. d}Qgp |ưd ʩ}{[ { L y{곩My. A g u}p, Jp, %{]g, yư p, ~~g d~ֶdp EyX m} 곩{Mp. dy{[g, u}y{[g d %|Z{P y곩pⰻKMy }, A yg my]{ {}Q %}ⰻK{Mp dv. Xkpgg, mCg֬gg, gg m} p곩gⰻK{Mp. m}}X g ~u, ~Z {{ ⰳw ~Z{g}Q %}ⰻK{Mp. dKp[갩 }} ~gvg{M. uyg uֻ~{P I~r, %RXy dpp~, g }XL}Ʒ[p{ E A m ʩ}{[ }} g dpyg{M. yX ~Z~k{[ⰳ E{ g ~Z{ pxy ꬬMy. ~~, ~}Q, p}Q {{ dg d}Qv yX{X}{[ Ag }ⶬ{Mp r; dXg}Q ⽸D{Mp r. A{p o dg dv y ~Z{, d {{ drDg[ d vⰻK{Mp }, ~yg pⰰK{Mp }, m}}Xg yX ⽸D vⰻKp⶷[. o }p }yp {py ~x ~Z{ⰵpxp{Mp.

⬩d_ Ey Q{[ ꩵ]pp m}}{{.(12} y}) Ep y{ yΰg u~p [ gⰶ[ vⰻK{M ~p dKp. ַX{ⷳ xJ}p{ kp ~Z⽻Kⰰ\ ]yyZ{ }b. A{{{ ַX{[갩 m ~Z{gg g{, Xv⪱pgg }dv{ dvg{} |X}dKpgⰻK{Mp. dJ yK ⰷ~Z }g gL{[ dvg갩]p} {ַ E{. %{p a{ AZ{[{M uy{ ⰰg xJ}p gpg. %{ xJ}g ⬩d_{{.

o }v xJ}g ΰy. { dXx{[ m@} ⰪZ{M}. } px{ yp xJ}p m@} ⰪZ{p. m@ u}y{}. %{ u}, J, y{p[ ~~s EMy. xJ}p p ʩ}, |˾F, 곩ddXx{[ AK, Ep i{ Eg y m}{p⹩gyK y. p p uֻp gypgyK {p; %}d p ppgyK {p. yW y ~Zkpv{d"ⰳ, %{"y ư |{ d" m} %|X} vⷰ v{d"ⰳ xJ}p dXx }gp{[ `%} Ⱚr~' ꪱ L}Q L{p.

Ʃpy o gⰶ[ ⰰyK { m}p |ưd ʩ}{[ a{ d}Q yⰪyK y. ~Z{ⰵpxp E{{ sDg{M m@} xJ}p 갩ⰳ %p %}ΰg 갩ⰳ {p {p. m@} xJ}p ETp %}ΰgg dZpd_ ƺ{}. m} E{{ %yDp{p. p곩 {pyWp dZ|⬪{ m@} d {p. E{{ xJ}p }{[ y}ΰy. %p yW %dp}Q, dXx }gp}Q yp{ dv g {ַd" yp{p. %[갩 dXp{p. xJ}p ~v ~pp{, d_y ꩵ]p} }{ }⪬ %yp{ Ʃpp[ |w{ }⪲dΰ{.

I~{ꩵ xJ}p ⰰX I~{ꩵg: pp {pg}Q }⪱; g}Q ~; mCg֬g{g, Q} g{gⶩ ⰰK {p{; dv g갩]p}[ A{ KΰrD }Wg ~Zydp; E{ ⰰK g U{ xJ}p I~{{p. v֪d Akpg}Q dvp %gg{.

xJ}p I~{ꩵ⬪{ }W m{[ %{Vy{ dZΰy. uֻ 곩g yRy. %RXy } ⰶ}ΰy; }y yy] ΰy. m ʩ}{[, Nr I~kpg[, {[ uֻg drD vy. g }XL} {py. E{ } g m pk} vⷰ ypⰰKp, %y m pk}}Q xJ}p {p. m}p[ `dd d' U }}Q A }rDp.

xJ}p d}Qv yX d_yZ{[ⰳ a{ dZ}QT{p. %p }p gⷰ ~ZⰻQ⶷[. m}p g}Q {M{ %p ⰰXgЬMy. A{p %p yW %}}Q m}p ⰰvg %{pg dⰶ[{M }Q |s}Q rD, }Q %}{p. ~rD ~rD dXg, d}Qv ~{g Eg}Q k+ {p. %g d{M{ ~Z갷[; y{ %}dpⰷ[; m}g ⰰy, }ⰰrDy { yZ %p A. E{p %p dg y{ d}Qv yX{[ a{ ]yyZ ⰰg}Q {ⷰ y. y l{b, y d, {{ drD~vg}Q, ⽪g}Q d곪v, d}Qv yX y}Q{ A{ {}Q d곪v pⰷ {ΰy. yX %}d p~g}Q yy. k}g Eg[ ⰰX. xJ}{ {{ k}gy p E}Qpd" 갩RrD k}dpp A dַ{[ yX pp. %y갩 pgg, ֪gyX, Z~ rD {{ { yX ⽸Dΰy. (gZ)

(ⰰ{ⰰ{)


{