Girish Kasaravalli

Vasudevrao

{p yZg ֶd2 dp\p p~g ]x dⰷ ~ZK ~py `yΰ ꩱ' Ap. . \ }gpu

}}Q ⰰyKpmxJ! }W pmdpp . . dpy

yZЩyg [D U}. U. Z|pⰳ

yZ mgK}[ v p dpyp u@ gpy

Jayamala

Dr. Shivaram Karanth