}gg

k}g {M %X y}vⰻK{M :
``ʩ} |d. vy} y곷 곩gd. A}{ gd. E{d" }} pmѩ ~Zꩵ vK EM m}g.''
``%{ , W{곩}W{곩 {rD '' U{ aT m}.


``}} . drDvgЪy drDvg gsDgvyp{'' { p갩.
``%{ g |X. drDvg}Q A|ⰾd yyZg}Q I~곩 dsDpKp. A{M{ % {vpyK.''
``g{p drDvgЪy k+ d p a{ a{ drDv y곩~R }곩v곩x?''


``drdⰶ[ p Ap곩 }g gyK?'' _ ⷰ {M pg}}Q ѩ d{.
``gyK ]ư.''
``%} aT} E{Mg y}QDd" y} yd곩y}. E{ yX}?''
``d"g[ ]ư. %} aT} E{Mg }} %} uy Ep[.''


A[{ gxg}Q { ~Zp, ``}X}}Q Av vZ}[ Upv ư ⰰ yg{p O}gyK{?'' U{p.
``~p pKp p'' U{ X}곱T.


``%~R, { {[ ~p곩yp, gvⰥxJ d v"\ %yp d?''
``%{ Zv ~Z{ g. { dK ~{X pg곩 {ⷰ A  ~pRp d { dⰷdKp.''


o %L~mp} d E[ EsDM? vdDp}Q d{p {p.
`A }X} }}Q { p' %{p vdDp.


``o p}[ `%~hy |} k' %}Q 곩v EyK og dK E[[?''
``곩v { 갩 a{ %~hy Ag⶷[ p. A{{ yg{ⰲs].''


gv p{[ v dr yp{ % pΰ{ }x dⰹd {P~d곪{M. Ip d곪v D a{ⰰ {ⷰ v | {.
``ө! P E{ g? %{ }}Q ~ p. yЩ {ⷰ. g p g$ y{ dK'' U{ sD{ gv{.


``pb pֹ ⰰ{P{[ K{M?'' Kp d{g vg}곱T {: ``}}g gyK p.''
``gv, ⰰ{P?''
``dv ⰰ{P{[ p!''


``puK}{ pg O I{M{ ư оQ ~Kd pK E{M}.''
``%{ ? }} opg dyK p곩 }}Q ư} I{Md" u곩{p %{ }ַ" % AgyK gyK?''


``]ư, yv곩d AK[. %}Q d'' U{ d_d }з[ y d{.
``}d E[, ⰰ{ 곩g~R''
``]ư, }} d{M }d}[. %}Q dZ d'' U{ %[ y.


} dXg Y{ p~ΰg a{py ~~y 갩 pr AgⰻK{M. 곩} %[ yg 곩ⰰ P {.
``yg곩v. yg곪vZ vb gyK.''
``dX ~[pg Ep곩{ a{ v! vb %{p?''
``~[p{ a{ vG. %{}Q d곩 }Ⱚ U[p vGg!''