} yⰪ{ `dQ d}Qg'g ]gy!

Lucknow Kannadiga yΰ } ~Z, yQ} Z, yΰ y yK yK{ g. Ez ⰶ[ }}~g |p. |p{{M {}[ pyp |XƷ[{ 곩{g ֪Zd {d[ d{ 곩gyK. d{ 곩{ pgg[ }{[ %}z~ZuC dvyvgyK{. asy} A{g gֻ E[ ưyZp %gyX dyK{.

Ez gֻg vdr{ AWyⰶ[ Z }g %py }b[ %pyK. }b rD {d[ asΰ{ ⰳd", md" ⰰ dyp, d_g . o g[ }W}Q a{ g |}. sD{ }ھ{ p p dpxd" Np, pmX, {ꩵ rD 곩gd{ %y pyK{. }W d}Qgp E{d" py[. p곩{p yΰ} g sD{ }v}Q pⰰyKp U}Q{ dgD %}]ΰ{. d}Qgp ggp{{ d d~ {M ``U[{p Ep, Uz{p Ep U{{ d}Qvp''. d}Qvꪱ{ a{ . a{ ⯻. a{ m}֪g. a{ pmX. g O}[ AgyK %٪vy dR} pyK{. o %٪vy pmX{ p 곩{ dp[ pyp p.

%z p[ p pmX{, {ꩵ{ d}Qv hg Z d vⰻK. py{[ k}Q, {, %{{, dQ ⰰy{ dv d}Qv , ⯻ IyK krsdg }vⰰyK p{ g}.

Dinesh SudarshanE[ dQ d}Qv h{ g$ Ƶ ~ZKd{. }W{p `dQ d}Qg' yd{ { dΰ{. 76 ~rg o d 1/4 vưW Adp{[{M, Ⱚ{p x yZ ⰰ~r %d{. a px dydp{. { dⰶ[ ~{d }ꩵ {} yW {⬪{ d y {ٶ{Mp. ``p}g { 갩 %}dp {X{ {Tdg }ⰶ[ⰳ ``%~R%W'' {p vyKp. `~~ⰥvXڥưW' d" vyKp! %{ }g W!! %W U{ dpd\d" }g EDg[. d}Qvy} Id" }W }b ⰰ{g[!!! E{z {py 곩 }곩''. Ez Ayd yⰪ{ ֻg ⰰ, p}g[p d}Qv hg d}Qv ~Z}Q +{Mp. IyKp py{ dQ d}Qv h ogg yX ֪⯻d gⰻd곪v }Qⰶ[ ~{dp Z zd{갪{ ⷰ { %Gΰ[.

Lucknow Kannadigaru o dⰶ[ yKv ~Zg. d}rd g IyKp ~Z{ꩵ{ ~Z ֶdΰ{. %{pⷳ[ {p{ IyKp ~Z{ꩵg } }곩v{ ~Z yxg g$ yZ y E{. E{ gZ곩gX. pgư d곩곱Tp g$, d}Qv }rd곩yb{ g$ pg. ⰰX | d_yZg[ |}, {p ~kg. ~yZdy, d, }yXgֻ g yQv kp yK ⯻ⰶ[} ~Z־]ypg o dⰶ[ {{Mp.

yQv kp{[ v pu %~px, EQ[{ A{ |x U. mg~R, yd { U. U}. ⰳpp g$ ~rD s~Rg. ~rg upy ~v[ ~rD Z zd갪{ d곪vp o ~Zd a{ dg p. 32 k{ U{ ~{dp {Mp. ED{ }[ ⰰ{Zx v {ⷰ d ~r d , pyp ~Zdrgy }곩d곪v, k{{pp}Q yⷰ~ygd. dQ g d}rd{ pgpp o ~Zdⰶ[ dxy, g⪫p y} ~Zd E{ ⰶ U{ `Ƶ]d}Qv' AyK{. Ap. .

: }ꩵ {}, ~{d, dQ d}Qg, U905/7, Ep}gp, } 226016 IyKp ~Z{ꩵ.