rư} |X

v %}~ pm}

Dr. Anupama Niranjan}g {M g ⰰ{ }g꩹, y}Q ~rD g P⪻d}Q gd곪v:
``}곩v, }Q Aթ{ { A %y d⳻{M. Ag }W ưQ, rư} }QW 곩gyK %y }ⰶ[{M rư} yZ y{ ΰg {.''

rư} A ~pd U{ E} xJd"g gyK. A{p yZ { yd_x U[ ~pg[. dZⰱ{P }ΰ{ rư} dpy p{g m Ap곩gX |yK{.

rư}g m Ap{[ xJ ~Zx{[pyK. {g yK Ap곩gX|}g E %yXXd. }W dxJ k d֪ⰰdKgⷰ, ⰳ ⷰ[g gsDgⷰ, y}֫⽬Pgⷰ, pdK}p%g֪ ~D ~vⰷ, ~k}Z ֪g }ppⷰ, rư}g dd. A{M{ Eg dpy{g g} XK {{[ p g p곩gg dx{. o dpx{ rư}g  d vyK? % }W Ap곩gX pd_g g d? Ap{[ rư} p ~Zx{[{ U{}Q {d곪vp }W }yX{ Ap{[ E}Q dK ~Zx{[ %d\{.

rư}g[ Upv g. G}[ dpgz rư} U, , E yK d. }[ dpgz ⰳ yK . %g d|}d"}] o  %d_p pg}Q rư}gg Ev{.

rư} U

{{[p U[ 갩R{p{ %g֪g Ap곩gXd" E{ d. o 갩~{p dxJgvG 갩}{p{. k{ 갩}{p{ %z | %gg}Q Ap ~pp{. ED[{ rư} U ʩd곩g ⽬Pg ~Zpd. ud Zgg %yXgyX. dJ} Ap곩gX pd_ⰶ[ U ~yZ y]{M U{p %{ Iyߩd_ y[. Ap{[p dps} U rư} ~p~. E{ ~k}{g U {pdyK{.

U rư} % +}⪵{[p Ap ~{zg : ַ, p, J, y~R, , D g; d ư}g d⽻K}[ I{: dvҶp, X p Aΰ; dXp, d~ ⰳ, d곩gvG; {s} ~R, dyK ~R; yK, ~p xJg.

}X }d" 30004000 Erp}X} ⰰb rư} U }g d. %| d. . d곩gvGⰶ[ p 10,000 Erp}X} ⰳb E{ U{p }yX{ Ap⬪{ %X{ o rư} %}Q } ~v{d\{ U{ΰy.

pֻZ dpv

rư} U dpy{g {ⷰ I{V{ dJ} y곪{p. %{pg k}Q ed\K{M g ``%W pֻZ yK }g %d_p d곷['' U}Q{. E{ ~Zⰰ Q. E{}Q g %d_X{p, dxJgvG}Q Ap ⰽ{~p ax 곩gyK{. gvG ag{[ { k+ dֹd곪v d d־ ~p{d dxJ ~x dpvg{. A{M{ pֻZ dpv Q dv dv }{Xp}Q ~ rư} U d{ %gyX. E{ yZ, yrD yK Eud_} p~{[ X. k apg{ o rư} dpy ⰰX d_x. apr yZ[{ xd yK yvⰶ[ }Ⱚz vg\g %{ }곩vⷰ d~R k}Q 곩yK{. {{ EQyp %g֪gg 갩R{p }ֵg{{ p곩gp곩|d K dv XK ~{~{ dΰgg ovg{. }gⰳ Ez a{ I~{Z.

A{M{ a{ p rư} dpy gp gx~{ d, %{circ; pd{y Ap{[ dD ~Zx{ rư} d vd.

ⰳg|p rư} `'

{{ ⰳg yK ⷰ[g gsDgⷰ rư} %gyX. A{M{ E{ ⰰ d"g yK g˹g +} ~Zx{[ dgyK{. d"[ E{p dpy{g ⰳg {g{{ %}d yvdg Ig{. %g[ ⰰX{ v곪ddַ, v곪dd yK g}}Q. U{g} ⰳg U{Mdx{Ⱕo dΰ D X. I{ D % XK, ~y p, o d"[ dx Eyp Qg. Z dpy A{g }vd p E{. E{d" db %z {ⰳp곩g U{ p.

g˹g o ~Dd֪{ dpy{g, %p 곪r{ U {g{{, g dDg{. %y Ey g{p rD g db dΰ}Q ~v{ rD{.

pWⰶ[p 곩y pxg, }W k{ d~{p{[p dDp yK d곲T{, rư} ڥ%}Q yyK. A{M{ ˵ }Xg p %gyX. pd | ⰰ[ ⰶ[, }g Epzp[ o dΰ %yXd. ⰳg gsD Agⷰ dXbⰪ g pmdg d. Ap{[p o %g pdKgygⷰ rư} %X. g E[ ~pRp %ⷪp hrdg.

rư} pp{ ַ, J, D g yK ư} p UJg[. yΰ ֶ}[ E{p % dv. A{p vTַg[ rư} ڥ%}Q Ƶ p{{ dpyΰp d"g o ַ v{. E{[{ 곩gX Ap, rư} yZ, Eud_} dv{. dַgg dvҶp UJ + U}[ d %}yp Q} { a\{.

rư} E yK y}֫⽬P

y}곩yRKg o ~Dd֪ yⰪ %gyXpyK{. ~Z곩gַ{[ Eg 갩 }v{ ~Z곩gg{ E{ Zy~sD{.

``}gXd곩 d"g⶷[ }곩 vd'' U{ yW[g p {~gg rư} E dpyΰ{갩 U{}Q {Xp gⷳ ~_yKp. E{p dpy{g uy} }X. g˹{g E{p dpy{p gd" %~ yZ[{ ⰽy ~Z{.

rư}ҥE g곩 p}[, pdΰ, eb, D, p, rX, U\, ~R, Eg[ p. }W[ U\v, gIv dv{ rư} E ⽬Pg. rư}ҥd pdK ~RgrD d. g{g pdK ap{ }X. {{[ rư}ҥd dvΰ{Mp, pdKZ [{ E[. Ezp[ xJ~rD Og{ⷳ k grD{. ~R, X곩, D g, 곩UJ, d곩ⰥEg[ d %d X.

rư} ⰳ

}[ dpg rư}g[ rư} ⰳ E{. 1, 2, 6, 12, d곩sd A[ o gⰪ}[pz. E a{곪{ D ⰶ[ }X} Ap곩gX}Q d~vyK.

1 dpy A|ⰾd mgK}[ %yXy }X{{. %"ⰶ[ ~ֶ I~곩{{, %" p ~{p{[p 1 ~x }ֵgyK{. E{ ַ{ꪱy %"}Q \ggⶩ U{ }"pp yⰰyK. %{{ 1 E{{ }gyK{.

1 }pgg K{z{. ~k}֪gg[ dp D{ ~k}d" E{ p %X. o rư} dpy{g }pg }곩, }p{˷X, } }ֵ, %ʩx, ⰷ{My, { XK, yd dvgd, pdK}y ⰰy{ IgyK.

%" p~pⰶ[ yZ[{ , }gv, D g, ư}, dΰvgⷳ[ 1 p, ΰD yK d dg[ E}Q +} ~Zx{[pyK{. drD{ %" %z d" p[ dpy dΰ dֹ[. gp %"}Q a{ p y{p d. %}Q}Q ⰰ{"y E{p p[ %{p[ IⰰyK{. E{py갩 ypdg}Q ΰ{ p}Q k[{ %z ~gg {. o p g갩 dⰷ pdp g ~D{d.

2 {{ ~k}Zⰶ[ ⰰX . Ap{[ Ep dpDg, pm}d, d곱T, ʩxgⷰ 1 %Xd. d~ pdKdxg %⽬Pⰷ[ E{ ~Zⰰ ~yZ yK{. A{M{ E{p dpy{g drΰ avⰰ{, }ַg xJ, dJ} {곩, k gvg{, %p, ⰰy{ Qg dֹd\yK. ַ, Dg[ E{ X.

dsd A[ dpD, pm}d yK d곱Tg ~k}d" d{ %. E{p dpy{g, }ַg yK ΰxJ, %p, gvk IgyK. dsd A[ dyK, d곩 ư}, ΰD, g곩, dvdΰg[ %d ~Zx{[{.

1 yK 12 Epv d~ pdKdxg xd" }p vz. g˩ yK xp[ Eg dpy ~Zⰰ dֹyK{. pdK }y, %~p XK, %gַ I E dpy Qg.

6 yK 12g dyK, ֪, ư}, D, ַ, p, drDx{ %", mg, d { dg Eg[ p. {g p ~{zg{ {곩rD, E[ rD, p Eg[ %yXy +} ~Zx{[pyK. E[}Q dZⰱ{P p[ o rư}g dpy Ep[.

a}[ pdK

{{ Ap곩gX pd_g rư} `' yⰪ %gyX. E{ gg}Q yK ⰳ ⰰy}Q g} gx~{. E{p dpyΰ{ `"' U dΰ IgyK{. o dΰⰶ[ avg ⰽ{ Nd곪v pdK곩p{, k yK ѩgg pdKZg{, pdK}y, g %z ⰳⰳy gⷰ |}g{, ED yZ[{ rư}ҥ %}d p곩gg p{P {{ ~Zp곩| K}Q pyK{. E{p dpy{g XK g Eyp 곩d p곩ggg ovg{.

xJg[, dΰg[, ypdg[ rư}ҥ X. yu xJg[, yK, X곩, ⰳ⪲, g[ E{p ~Zx %d. %vgg d 곩v rư}ҥ %}Q }ֵ~yK{. Ap yⰪ d{Mp E{p }ֵg{, A{p %vgg %} {p %{ `'%}Q p_yK{. d dg d곩Ⱚ %d ~Zx{ `' a{{, %vgⰶ[ }[dΰ ksQ, ⰰpT, IR}dΰ dv k+ `' EpyK{. U{ Wdp dvp yX g.

A{M{ yuxJ ypdg}Q {p ⰰf֪yp o rư} dpy yⰪ{. aDp gⰾ{g }W {d" %gyX{ rư}g ַ, D, ypd, xJg[ {pⰰyK. dpy dΰg p곩gQ %, %{}Q ApLⰶ[갩 gpⰻ 곩gX yb ~vⰷ }pgyK{.

rư} k+{p O}gyK{? U{ %}dg ⰷ dyp{. m Ap{[p rư}g}Q { y}g d{g 곪d\yK{. A{p dyd v rư}g k+{p {d" %~{. I{pg rư} `U' k+ }ΰ{ d{ⷰ I{p{. k ⰶⰱ{. dyK Nd\{, y dv Ig{. rư} `' k+{g edd, xJ IgyK{. A{M{ {Xp 갩pg %p { %pg yZ rư} yZ d.