Archives Contact Font problem? Click hereSoftware  
~r 5 d 3 (k 2001)
Editorial
Spicy
Poetry
Articles
Biographies
Humour
Criticism
Health
Recipes
For Children
Entertainment
Stories
Miscellaneous
Letters
Copyright
© Copyright 1997- 2000
U. B. Pavanaja. All rights reserved. Copyrights of
articles belong to respective authors.

}ⰰyK
``~Z~k{ Kg[ }g, A{p uC} yZ %}p{'' D}ұd.

o d a px Ƶ

}: u}~{ dg[ d}rd{ L} D{{. ~p~p dg}Q d}rd{ u}~{ dg ~k{ }ַ"} g E[{. E{p ~{dp g. p. k}Q~R.
d}rd{ yZd ~p~p g$ ֶd}Q ⰵd d. . ⰱZWxX %p g ~kΰⰻKp {} g.
d}rd{ yX kyZ g$ ⰳp} g Uk. U. ~R %{.
g Щy E g ~p~p dy } ~yZdy g}\ pꩵ+{Z %{.

~k: d}Qv yX ~p~p dKpp U %dx{[ o g (k) sD{ y]{ g: pÖÍâådâÆ g곩ƪ{ ~, . . ., ~. . }pkp, . dꩵ. E{p dp Ap. . \ }gpu.
~Z{P Ʃ{d {p]ư %Xgp %p ~k ~Z{P yⰰ ~êòZé U. U}. ⰳp{.
d}rd{ ~Z{P uCg a{ p ~k. U. uQ.
. U}. d_Wx ~ %Àâpâ ~k Ê. p{pÌâ° ~.

dy: ~. . }. %p g d}Qv, v Uk. U. dꩵⰳ %p ưⰳ a{ Adֵ, Ap. %p ~sD A.

X: ʩ}{[ }gⰻpd U{ s. . drpxX}p yW }[ X U ±pâÝâ{â¶[ Ýê©ù{â°M E¶[{ê.

Ap곩gX: d곩 dⰰ{{ Ag {ÍâRg g$ v . d. ֱpm %Àâpâ° Àêô{âXpÖÐ Ýê©ù{â°M E¶[{ê.

%vg: }ⰶ[ ڥ v g$ pg: ַ, ~Qp , ~d곩vdpW, yK dΰ d.

d"g: d . p. pt yK o]p dWp %pg p{ d" dyg g Éâ°. p{Zⰳ %p o곩~} dzg E[Àê.

}곩pm}: d}rd{[ pgư }v{ { ±gê$ a{ ~k: ~Z U. U. }gpu.
{p yZg ֶdⰶ[ o y{} yZ{ g$ a{ }곩r Ap. . \ }gpu.

d}Qv yX{[ ~vp d⽻g a{ ưd_.

Wv}: ud yyZuC} dy ~{dp y}.

yK }dp, %}zd곩 g ưW{.

Ƶâ]dâ}âQvâ e{â°gâîgê Ìâ°°gÖ¬Ìâ° µâ°ÅÖµâÌâ°gâÔâ°. Àâ½Íâ ÉâªÀâyâbpâ ÉâÀâ°ÉâKîgâ³ Àâ°ªgâÔâ{ÖÌâ°dâÀÖgâ¶.

{ gyK?
`g}Qv g$' h곩}Q p{p p?
IyKp

 

Best viewed on
Netscape Communicator and at 800 * 600 screen resolution