Archives Contact Font problem? Click hereSoftware  
Editorial
Spicy
Poetry
Articles
Biographies
Humour
Criticism
Health
Recipes
For Children
Entertainment
Stories
Miscellaneous
Letters

}dp

dr

yâÆ°Ôâ°}ÖÚ}â ÀâÃÖÊ Àâ°°ÙXÀâ°ª»Z Uª. dâpâ°ÇÖ¾º Àâ°yâ°K dꩪ{âZ Àâ°ª»Z Àâ°°pâÉ곩ù ÀâÃÖpâ}Ò %Àâpâ}â°Q ±ªºÉâ°ÀÖgâ ~êò©¶©Éâpâ° %ÀâÃÖ}âÆ©Ìâ°ÀÖÐ }âvê{â°d곪vâpâ°.
yâÆ°Ôâ°}Övâ}â°Q {âÑ_x{â ²ÝÖpÒ Uª{â° dâpêÌ곩xÀê©?


yâÆ°ù}ÖÚ}â¶[ mÌâ°·¶yâ ÉâpâdÖpâ %»pê©dâÀÖÐ }âvê{â°d곪vâ{âMdê" pÖmX~Ö·pÖÐ{âM ÁÖ»ÀâÃÖ ²©ÆÌâ°Àâpâ}â°Q dꩪ{âZ ÉâpâdÖpâ ÀÖ~ÖÉâ° dâpêûd곪{ê.
U»Kgê m]pâ ±ª{Ögâ UÀê°Wgê ±pê ÝÖÑ{âªyÖΰyâ°.


{êÝâ¶Ìâ° »ÝÖpÒ uêô¶}â aª{â° ÀÖvÒËgê ÀâÃÖÊ ÑZdêÂÒ ArgÖpâ Àâ°}곩uÒ ~âZÅÖdâpÒ AÀâpâ ÝêÉâpâ}â°Q %Àâpâ IkÖæ ZÌâ° dÖ·{â¶[ EvâÈÖÐyâ°K.
ogâ %Àâpâ° %{ê© ÀÖvÒË}â¶[ ±ªº!


`I~ꩪ{âZ' û¾ÀâÃÖ{â }âªyâpâ dâ}âQvâ kâ·}âäyâZ }âr, ¾{ê©Ëµâdâ I~ꩪ{âZpâ Ýê³Éâ äyâZ{â ÝêÉâpâ° H2O.
}âªyâpâ %Àâpâ°
NaCl (=I~âóR =IÄR!) Uª± ÝêÉâî}â û¾ÀâÃÖÀâ}â³Q yâÌâÃÖîÉâ±Ýâ°{â°.


ÏêªgâÔâ³î}â ²©¬ }Öΰgâùgê AµâZÌâ°|ÖÀâ° ¾Æ°ËÉâÈÖgâ°»K{ê.
E}â°Q Àâ°ª{ê `}Öΰ~Övâ°' Uª{â° ÝâªÐÉâ°À⪻·[.


ÉâpâdÖî AºdÖîgâÔâ¶[ Ýâ·Àâpâ° yâÀâ°gê ¾©Ú{â gâxdâgâÔâ ~Ö[ûDdÒ Ý곬dêgâÔâ}â°Q yêgêÌâ°°Àâó{ê© E·[ Uª{â° {â³pâ° ±ª¬{ê.
ÌâÃÖpâ° Ýê©ù{â°M ÝÖgâªyâ? yâÈêÏÖkâ·° dâ}âQÚ Ïê©dÖÐ ±ª{Ögê·[ %Àâpâ° gâxdâ ~âpâ{êÌâ° Ý곬dê yêgêÌâ°°»K{ÖMpâ·[.


dâ}âQvâ ÉÖþyâX ~âîÍâ»K}â ÆÆ|â ÊÈÖ[ hârdâgâÔâ ÝÖgâ³ pÖmX Àâ°rD{â %|âXdâ_pâ°gâÔâ kâ°}ÖÀâÇê Àâ°°Ð{â° Áâ¶yÖªµâ Ýê³pⲬM{ê.
kâ°}ÖÀâÇêÌâ°¶[ ÉâRºËû É곩yâ %ÅâX¼ËgâÔê·[ ogâ ¾pÖyâªdâÀÖÐ ÉÖþyâX Éê©Àê }âvêÉâ±Ýâ°{â°.


`dâÔê{â OÔâ° »ªgâùª{â·³ }Ö}â° Upâvâ° »ªgâÔâ gâ«Ë¹ÌâÃÖÐÌê°© Iù¬{êM©}ê' ÀâÃÖ|â°î ¬©Ñ_yÒ.
gÖª|Öî gâÅâË?


`ÅÖp⻩Ìâ° gÖZÀâ°ÉâL Ýâ°ª±' ÀâÃÖÊ ~âZ|Ö¾ Ä.Æ. }âpâûªÝâ pÖÀÒ.
Ayâ Ýâ°ª±}Ö{â°{âîª{âÈê© Àâ°³ÙË pÖmdÖpâ¹gâÔâ° Aîû ±pâ°»Kpâ°Àâó{â°.


`ÉÖþ»gâÔâ° ~âZµâûKgÖÐ Æ|Ö}âÉñ|â{â Àê°rD·° Ýâ»K pÖmdÖpâ¹gâÔâ {â°ªÏÖ·° ²©Ôâ°»Kpâ°Àâó{â° %yâXªyâ }Öädêgê©Ú}â Éâªgâ»' ÆkÖpâÀÖ¬ ~êòZ.dê. pÖÀâ° pÖÀÒ.
~âZµâûK ÉâÆ°» Éâ{âÉâXpâ°gâùgê E{â° UÍâ°D %ÅÖXÉâÀÖÐ{êÌê°ª{âpê Àâú©¶ ÀâÃÖvâ{âÀâîgê ÌâÃÖÀâ ~âZµâûKÌâ°³ ûgâ{âªyÖÐ{ê.


`dÖÔâgâ{â¶[ É곩ÈÖÐ{ê. Ìâ°°{âP ApâªÅâÀÖÐ{ê' ~êòZ. kâª{âZµê©Ùpâ ~Ös©·, dâ}âQvâ ÉÖþyâX ~âîÍâ»K}â %|âXdâ_ ÉÖL}âdê" ÉâRºËû É곩yâ %ÅâX¼Ë.
dâ.ÉÖ.~â. ~âZdâsû{â ÉâªÑ_~âK ¾hâªs}â¶[ dÖÔâgâ µâ±Mdê" Ìâ°°{âP Uª{â° %zâË dê³sD{ÖMpê.


þîÌâ° Y.U.UÉÒ. %ºdÖî¹ }ÖgâÈÖª²dÖ{ê©Æ d곩rXªyâpâ pâ³.gâÔâ Ýâx {â°pâ°~âÌ곩gâ, ÅâZÍÖDkÖpâ EyÖX¬ ÝâgâpâxgâÔâ¶[ ûÑ"ÝÖÑd곪Ú{ÖMpê.
Àâ°þÔêÌâ°pâ° UÈÖ[ dÖÌâ°Ëdê_©yâZgâÔâ·³[ ~âópâ°Íâîgê ÉâîÉÖsÌâÃÖÐ Àâ°°ª{ê ±pâ°»K{ÖMpê.


dâ}ÖËrdâ{â ±ªº©fÖ}êgâÔâ¶[ gâZªzÖ·Ìâ° ÉÖLÄÉâÈÖgâ°Àâó{â° Éâ°¬M.
A{âpê %¶[
The Great Escape ÀâÃÖ{âîÌâ° ~âyêK©{Öî dÖ{⪱îgâÔâ}â°Q EvâÈÖgâ°Àâó¬·[Àâªyê.