Archives Contact Font problem? Click hereSoftware  
Editorial
Spicy
Poetry
Articles
Biographies
Humour
Criticism
Health
Recipes
For Children
Entertainment
Stories
Miscellaneous
Letters

 


dâ½ÍâJ ¾© Ïê©gâ}ê ÏÖp곩

úZ© ÀÖXÉâpÖÌâ°pâ°

dâ½ÍâJ ¾© Ïê©gâ}ê ÏÖp곩
Ïê©gâ}ê ÏÖp곩 Àâ°°ÙÀâ}êQ y곩p곩

dÖ··ª{â°gê gêuê@ ¾©·{â ÏÖÀâó¶
¾©·ÀâxË}ê }ÖrXÀÖvâ°yâ ÏÖp곩

IÚÌâ°¶[ Iîgêuê@ ÏêpâÔâ¶[ Iªgâ°pâ
dê³pâÔê³Ôâ° |âîû{â ÀêômÌâ°ª» ÀâÃÖÈê

dÖúÄ©yÖª±pâ dêôÌâ°¶[ dê³Ôâ·°
~âòû{â úZ©gâª|â Àê°ôÌê³ÔâgâÀâ°W

yÖΰgê ÏÖÌâ°¶[ mgâÀâ}êQ y곩î{â
mgâ{곩{ÖPpâdâ }âÀâ°W Ivâ°Ä úZ©dâ½ÍâJ

dê³Ôâ}â³{â°Àâ kâ{â°pâ}ÖXpê ~ê©ÔâÀâ°WÌâ°X

dê³Ôâ·}â³{â°Àâ kâ{â°pâ}ÖXpê ~ê©ÔâÀâ°WÌâ°X
yâùpâª{⬠~êòÔêÀâ dâpâ ÄÚ{â°

}Öp⬠yâ°ª²yâ° g곩Àâ|âË}âÐî
ÌâÃÖ{âÀâdâ°· hâ}â apê¬yâ° Ùgâdâ°·
ÉÖºû}곩vâ·° dâ½ÍâJ}â ogâÈê
ÉÖ|âXÀê©}ê© ±½ª{ÖÀâ}â{ê³Ôâ°

Àê°©Àâó Àâ°pêyâÀâó g곩ÀâógâÔê·[Àâó
ÉÖÀâ|Ö}⬠Ýâî{âÔâ° Ìâ°Àâ°°}Ö
AÀâ dÖÌâ°°yⶠg곩ÀâógâÔâ Àâ°pêyâpâ°
ÝÖÀâÅÖÀâ{ⶠ±½ª{ÖÀâ}â{ê³Ôâ°

Éâ°pâpâ° Éâ°î{âpÖdֵ⬠Éâ°Àâ°gâÔâ
Éâî{â° ~êò©Ð }곩vê ±½ª{ÖÀâ}â{ê³Ôâ°
ÉÖî ÉÖî úZ© dâ½ÍâJ}â° ogâÈê
yâ°pâ°gâÔâ dÖÌâ°°yâ dâ{⪱Àâ}â{ê³Ôâ°

 

{